Basisschool De Veenvogel

Ons onderwijs


Vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen
Onderwijs van vandaag vindt plaats in een dynamische en digitale wereld. Wij willen dat onze leerlingen zelfbewust de maatschappij instappen met een stevige balans tussen kennis en vaardigheden. Wat wij belangrijk vinden:
 • Het kerncurriculum (rekenen, taal en lezen) heeft hoge prioriteit. In onze huidige gedigitaliseerde maatschappij is het van groot belang dat leerlingen goed kunnen lezen en rekenen om informatie tot zich te nemen en te gebruiken.
 • De wereldoriënterende vakken zijn op onze school waar mogelijk geïntegreerd. Onze leerlingen leren actief door te onderzoeken, samen te werken en te presenteren, in het licht van samen gestelde doelen.
 • Onze leerlingen leren op onze school talenten van henzelf en de ander te ontdekken en ontwikkelen. Onze leerlingen kenmerken zich door zelfbewustzijn, zelfreflectie en compassie.
Voor ons is de kunst van goed onderwijs geven, leerlingen écht kennen door te kijken en te luisteren én af te stemmen op hun talenten en behoeften. Wij geven onze kinderen vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat zij de ruimte krijgen om ook op hun eigen wijze te leren en ontdekken.   


Onze identiteit


De Veenvogel, voortkomend uit een openbare (Tamboerijn) en een katholieke (Nicolaasschool) basisschool is vanaf 01-08-2019 een informele samenwerkingsschool. Een informele samenwerkingsschool belooft aan zichzelf de openbare identiteit te waarborgen.

De bedoeling van de informele samenwerkingsschool in Nieuwveen
De Veenvogel is een school met een open en brede identiteit. Elk kind in Nieuwveen, katholiek, protestants-christelijk, openbaar, islamitisch of anders heeft recht op onderwijs en moet zich werkelijk thuis en geborgen voelen op de nieuwe school. 
Ouders, leerkrachten en leerlingen zullen de komende tijd/jaren verder invulling en kleur gaan geven aan onze 'identiteitsrijke' school. Dat doen wij vanuit de kernwaarden van het openbaar en katholiek onderwijs. Kerst en Pasen zijn in ons land diep geworteld vanuit christelijk fundament en zullen jaarlijks op onze school gevierd worden. We vieren deze feesten met bij onze open en brede identiteit passende tradities en activiteiten. 
Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid en respect voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van ouders, leerlingen en leerkrachten. Voor het katholiek onderwijs zijn bijbel en tradities een belangrijke inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Onze 'identiteitsrijke' school onderschrijft beide uitgangspunten en is daarmee algemeen toegankelijk. 
 
Deze nieuwe identiteit krijgt vorm langs 5 perspectieven:
 • We vieren Kerst en Pasen
 • We geven onze leerlingen brede kennis mee over godsdiensten, culturen  en tradities
 • We verkennen jaarlijks een feest uit één van de andere wereldgodsdiensten
 • We gunnen onze leerlingen een brede persoonlijke vorming 
 • We werken aan een veilige omgeving met duidelijke en gedeelde waarden en normen (pedagogisch klimaat) 
Processtappen tot dusver
Vanaf de start van het fusiejaar is een fusiewerkgroep identiteit actief geweest. Deze werkgroep heeft een startnotitie identiteit opgeleverd, waarin verwoord staat dat wij de identiteit van de nieuwe school opbouwen via gedeelde waarden en niet door het gebruik van culturele of religieuze labels. 
Daarop is een identiteitscommissie geïnstalleerd die op basis van dialoog met leerkrachten, ouders en kinderen verder werkt aan de identiteit van onze school. Ook de Medezeggenschapsraad vormt een belangrijk klankbord.
 
Beleidsuitspraken tot dusver
 • De Veenvogel werkt met de methode Krachtbronnen om betekenis te geven aan burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing
 • De Veenvogel bouwt verder aan onze identiteitsrijke basisschool door in blijvende dialoog te zijn met ouders vanuit de overtuiging dat onze school de Nieuwveense maatschappij dient en daarmee afstemt óp die maatschappij
 • De Veenvogel viert jaarlijks Kerst en Pasen met tradities en activiteiten die aansluiten bij onze identiteitsrijke populatie
 • De Veenvogel verkent jaarlijks een feest van een wereldgodsdienst

 

2024 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline