Basisschool De Veenvogel

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan binnen de school. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een instemmende rol in beleidszaken. Onze MR bestaat uit 6 leden: 3 personeelsleden en 3 ouders. De leden hebben in principe gedurende drie jaar zitting en kunnen zich dan of herkiesbaar stellen, of aftreden.  
 
Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen en je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. De raad is een echt klankbord voor de directie.  
Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:  
* vaststelling van de onderwijstijd  
* vaststelling van de schoolgids  
* vaststellen of wijzigen van een schoolreglement  
* vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen  
 
Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:  
* de verkeersveiligheid rond de school  
* de onderwijskwaliteit 
*  het vakantierooster 
* omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)   

Je zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.  
 
Er wordt diverse keren per schooljaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wel heeft de MR het recht om, als zij daar aanleiding toe ziet, bepaalde zaken achter gesloten deuren te bespreken.  

Om de ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de activiteiten van de MR brengt zij beknopt verslag uit in de nieuwsbrief na iedere vergadering. De MR is te bereiken via de MR-pagina van de schoolwebsite: veenvogel-mr@wijdevenen.nl


Links:
- Huishoudelijk Reglement
- MR Reglement
- Jaarverslag 2022-2023
 

2024 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline